RADA EURÓPY

Odporúčanie č. R(89) 12

VÝBORU MINISTROV ČLENSKÝM ŠTÁTOM
O VZDELÁVANÍ VO VÄZENIACH

(prijaté Výborom ministrov 13. októbra 1989 na 429. stretnutí zástupcov ministrov)

Výbor ministrov na základe znenia článku 15.b Štatútu Rady Európy –

 • berie do úvahy, že právo na vzdelávanie je základné,
   
 • berie do úvahy dôležitosť vzdelávania v rozvoji jednotlivca a spoločnosti,
   
 • uvedomuje si, že vysoký počet väzňov má veľmi málo vzdelávacích skúseností, a preto teraz majú veľa vzdelávacích potrieb,
   
 • berie do úvahy, že vzdelávanie vo väzení pomáha humanizovať väzenia a zlepšovať podmienky uväznenia,
   
 • berie do úvahy, že vzdelávanie vo väzení je dôležitý spôsob uľahčenia návratu väzňa do spoločnosti,
   
 • uznáva, že v praktickej aplikácii určitých práv alebo opatrení v súlade s nasledovnými odporúčaniami môžu byť rozdiely medzi odsúdenými a obvinenými väzňami,
   
 • berie na vedomie Odporúčanie č. R(87)3 o Európskych väzenských pravidlách a Odporúčanie č. R(81)17 o vzdelávaní dospelých,

 – odporúča vládam členských štátov implementovať do praxe nasledovné myšlienky:

 1. Všetci väzni majú mať prístup k vzdelávaniu, ktoré zahŕňa základné predmety, profesijné vzdelávanie, tvorivé a kultúrne aktivity, telesnú výchovu a športy, sociálne vzdelávanie a knižnice;
   
 2. Vzdelávanie väzňov by malo byť realizované ako vzdelávanie poskytované pre podobné vekové skupiny vo vonkajšom svete, a rozsah vzdelávacích príležitostí pre väzňov by mal byť pokiaľ možno čo najväčší;
   
 3. Cieľom vzdelávania vo väzení má byť celkový rozvoj osobnosti v oblasti sociálnej, ekonomickej a kultúrnej;
   
 4. Všetci zapojení do riadenia väzenského systému a väzení by mali  všetkými možnými spôsobmi uľahčovať a podporovať vzdelávanie;
   
 5. Vzdelávanie by nemalo mať v rámci väzenského režimu menšie uznanie ako práca a väzni by nemali byť ukrátení o financie alebo inak účasťou na vzdelávaní;
   
 6. Malo by byť vynaložené úsilie na podporenie aktívnej účasti väzňov vo všetkých aspektoch vzdelávania;
   
 7. Vývojové programy by sa mali poskytovať tak, aby bolo zabezpečené, že väzenskí učitelia/vychovávatelia prijali príslušné vzdelávacie metódy pre dospelých;
   
 8. Špeciálna pozornosť by mala byť venovaná  väzňom so špecifickými problémami a obzvlášť tým, ktorí majú problémy s čítaním a písaním;
   
 9. Profesijný výcvik by mal byť zameraný na širší rozvoj jednotlivca ako aj s ohľadom na trendy na pracovnom trhu;
   
 10. Väzni by mali mať priamy prístup k dobre vybavenej knižnici najmenej jedenkrát týždenne;
   
 11. Mala by byť podporovaná telesná výchova a športy;
   
 12. Dôležitú úlohu by mali mať tvorivé a kultúrne aktivity, pretože prostredníctvom týchto aktivít majú väzni možnosť rozvíjať sa a vyjadrovať sa;
   
 13. Sociálne vzdelávanie by malo zahŕňať praktické zložky, ktoré umožnia väzňovi viesť každodenný život v rámci väzenia s cieľom uľahčenia návratu  do spoločnosti;
   
 14. Pokiaľ je to možné, dovoliť väzňom, zúčastňovať sa vzdelávania mimo väzenia;
   
 15. Ak sa vzdelávanie musí realizovať v rámci väzenia, pokiaľ je to možné mala by sa na ňom zúčastňovať spoločnosť zvonka;
   
 16. Mali by byť prijaté opatrenia na umožnenie pokračovania vzdelávania po prepustení;
   
 17. Mali by byť prístupné finančné prostriedky, vybavenie a učiteľský personál na zabezpečenie poskytnutia príslušného vzdelávania pre väzňov.

Disclaimer:
The translated text is not official.
FFor an official, juridical reference use the English or French version.