EUROPARÅDET
Rekommendation No. R(89)12
från Ministerutskottet till medlemsstaterna om utbildning i fängelse *)
(antaget av Ministerutskottet den 13 oktober 1989 på Ministerrådets 429:e möte) Ministerutskottet, i förhållande till Artikel 15.b i Europarådets stadgar –

 • Med hänsyn till att rätten till utbildning är grundläggande;
   
 • Med hänsyn till vikten av utbildning i utvecklandet av individen och samhället;
   
 • Med särskild insikt om att en stor andel av de intagna har haft mycket lite framgångsrik skolerfarenhet, och därför har stort utbildningsbehov;
   
 • Med hänsyn till att utbildning i fängelse hjälper till att humanisera anstalterna och förbättrar förhållandena under fängelsetiden;
   
 • Med hänsyn till att utbildning i fängelse är en viktig möjlighet för att underlätta återanpassningen till samhället;
   
 • Med insikt om att vad gäller de praktiska tillämpningarna av rättigheterna och åtgärderna i enlighet med följande rekommendationer, kan åtskillnad vara berättigad mellan intagna som är dömda och sådana som är häktade;
   
 • Med beaktande av rekommendationerna R(87)3 om Europeiska Fängelseregler och R(81)17 om Policy för vuxenutbildning,

– rekommenderar regeringarna i medlemsstaterna att förverkliga en policy som erkänner följande:

 1.  Alla intagna skall ha tillgång till utbildning, vilken förväntas bestå av klassrumsämnen, yrkesinriktad utbildning, skapande och kulturella aktiviteter, fysisk träning och sport, social färdighetsträning samt tillgång till bibliotek.
   
 2. Utbildning för intagna ska vara likadan som den som ges till liknande åldersgrupper utanför fängelset och urvalet av möjligheter till lärande skall vara så stort som möjligt.
   
 3. Utbildning i fängelse skall syfta till att utveckla hela personen med tanke på hans eller hennes sociala, ekonomiska och kulturella bakgrund.
   
 4. Alla som medverkar i administrationen av fängelsesystemet och i fängelseledningen skall underlätta och stödja utbildning så mycket som möjligt.
   
 5. Utbildning skall inte ha lägre status än arbete inom fängelsets regim och intagna skall inte förlora ekonomiskt eller på annat sätt genom att delta i utbildning.
   
 6. Alla ansträngningar skall görasför att uppmuntra intagna att aktivt delta i alla former av utbildning.
   
 7. Utvecklingsåtgärder skall finnas för att säkerställa att lärare i kriminalvården använder sig av lämplig metodik för vuxenutbildning.
   
 8. Särskild uppmärksamhet skall ges till intagna som har särskilda behov och speciellt till dem med läs- och skrivsvårigheter.
   
 9. Yrkesinriktad utbildning skall syfta till en bred utvecklingen av individen såväl som att vara känslig för trender på arbetsmarknaden.
   
 10. Intagna skall ha direkt tillgång till ett välförsett bibliotek åtminstone en gång i veckan.
   
 11. Fysisk träning och sport för intagna skall betonas och uppmuntras.
   
 12. Kreativa och kulturella aktiviteter skall ges en framträdande roll eftersom dessa aktiviteter har särskilda förutsättningar att göra det möjligt för intagna att utveckla och uttrycka sig.
   
 13. Utbildning i sociala färdigheter skall omfatta praktiska moment som möjliggör för den intagne att klara det dagliga livet i fängelset med syfte att underlätta återgången till samhället.
   
 14. Närhelst det är möjligt skall intagna tillåtas deltaga i utbildning utanför fängelset.
   
 15. Där utbildning måste ske inom fängelset skall samhället utanför involveras i största möjliga utsträckning.
   
 16. Åtgärder skall vidtagas som möjliggör att intagna kan fortsätta sin utbildning efter frigivning.
   
 17. De medel, den utrustning och den lärarpersonal som krävs för att möjliggöra för intagna att få lämplig utbildning, skall göras tillgänglig.
   

*)
Ej auktoriserad översättning, oktober 2003 – jämför gärna med originaltexten på engelska
Disclaimer:
The translated text is not official.
For an official, juridical reference use the English or French version.