ΕΙΣΗΓΗΣΗ Νο R(89)12
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ – ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

(Υιοθετημένη από την Επιτροπή των Υπουργών την 13η Οκτωβρίου 1989 κατά την 429η συνάντηση των Υφυπουργών)

Η Επιτροπή των Υπουργών, υπό τους όρους του άρθρου 15β του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης,

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι βασικό.
   
 • Τη σημασία της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη του ατόμου και της κοινωνίας.
   
 • Ότι ένα υψηλό ποσοστό των φυλακισμένων είχαν ένα πολύ χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης συνεπώς έχουν μεγάλες εκπαιδευτικές ανάγκες.
   
 • Ότι η εκπαίδευση στη φυλακή βοηθά στο να αναβαθμιστεί η προσωπικότητα των φυλακισμένων και να βελτιωθεί η αντιμετώπιση των συνθηκών κράτησης.
   
 • Ότι η εκπαίδευση στη φυλακή είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να διευκολυνθεί η επανένταξη του φυλακισμένου στην κοινωνία.

Αναγνωρίζοντας ότι στην πρακτική εφαρμογή συγκεκριμένων δικαιωμάτων ή μέτρων, σύμφωνα με τις ακόλουθες συστάσεις, ίσως είναι ορθό να διακρίνουμε τους φυλακισμένους σε προφυλακισμένους και καταδικασμένους.

Έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση No R(87)3 για το νομοθετικό καθεστώς που αφορά τους φυλακισμένους (ή τις φυλακές) στα Ευρωπαϊκά Κράτη-Μέλη και την εισήγηση No R(81)17 για την εκπαιδευτική πολιτική που αφορά τους ενήλικους.

Συστήνει στις κυβερνήσεις των κρατών – μελών να εφαρμόσουν πολιτικές που αναγνωρίζουν τα παρακάτω:

 1. Όλοι οι φυλακισμένοι θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση η οποία προβλέπεται να περιλαμβάνει μαθήματα σχολικά, τεχνολογική εκπαίδευση, δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, γυμναστική και άθληση, κοινωνική εκπαίδευση και εγκατάσταση βιβλιοθήκης.
   
 2. Η εκπαίδευση για τους φυλακισμένους πρέπει να είναι ίδια με αυτή που παρέχεται στις παρόμοιες ηλικιακά ομάδες της κοινωνίας και το εύρος των μαθησιακών ευκαιριών για τους φυλακισμένους πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο.
   
 3. Η εκπαίδευση στη φυλακή πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη γενικά του ατόμου. λαμβάνοντας υπ’ όψη το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον του.
   
 4. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοίκηση του συστήματος των φυλακών και τη διεύθυνσή τους, πρέπει να διευκολύνουν και να στηρίζουν την εκπαίδευση όσο το δυνατόν περισσότερο.
   
 5. Η εκπαίδευση πρέπει να υπολογίζεται όσο και η εργασία στη σωφρονιστική πολιτική και οι φυλακισμένοι δεν πρέπει να χάνουν από οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης άποψης με το να λαμβάνουν μέρος στην εκπαίδευση.
   
 6. Να ενθαρρύνεται με κάθε προσπάθεια ο φυλακισμένος για να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις μορφές της εκπαίδευσης.
   
 7. Πρέπει να παρέχονται αναπτυξιακά προγράμματα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί της φυλακής υιοθετούν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους για ενήλικες.
   
 8. Ειδική προσοχή πρέπει να δίνεται στους φυλακισμένους με ιδιαίτερες δυσκολίες μάθησης και μάλιστα σε εκείνους που έχουν πρόβλημα γραφής ή ανάγνωσης.
   
 9. Η τεχνολογική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην ευρεία ανάπτυξη του ατόμου, επίσης να είναι προσαρμοστικ όσον αφορά τις τάσεις στην αγορά εργασίας.
   
 10. Οι φυλακισμένοι πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε μια ικανοποιητικά εξοπλισμένη βιβλιοθήκη τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.
   
 11. Η φυσική αγωγή και τα αθλήματα για τους φυλακισμένους πρέπει να οργανώνονται και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους σε αυτά.
   
 12. Οι δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες πρέπει να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο διότι έχουν μια ιδιαίτερη δυναμική στο να δίνουν τη δυνατότητα στους έγκλειστους να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους και τη δυνατότητα έκφρασης.
   
 13. Η κοινωνική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει πρακτικά στοιχεία ώστε να κατορθώνει ο έγκλειστος να αντεπεξέρχεται ικανοποιητικά στην καθημερινή ζωή μέσα στη φυλακή, με απώτερο στόχο να διευκολυνθεί η επανένταξή του στην κοινωνία.
   
 14. Όταν είναι δυνατόν πρέπει να επιτρέπεται στους έγκλειστους να μετέχουν στην εκπαίδευση εκτός φυλακής.
   
 15. Όπου η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα μέσα στη φυλακή, η ελεύθερη κοινωνία πρέπει να εμπλέκεται όσο το δυνατόν περισσότερο.
   
 16. Πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα καθιστούν δυνατό για τους έγκλειστους να συνεχίσουν την εκπαίδευση και μετά την αποφυλάκισή τους.
   
 17. Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα κεφάλαια, ο εξοπλισμός και το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό για να μπορούν οι φυλακισμένοι να λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση.

Disclaimer:
The translated text is not official.
For an official, juridical reference use the English or French version.