ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЗАТВОРИ

НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ

КЪМ СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Приета от Комитета на Министрите на 13 Октомври 1989г. на 429-та среща на Делегацията на Министрите

            Комитетът на Министрите в съответствие с чл. 15.б от Устава на Съвета на Европа,

            Вземайки под внимание, че правото на образование е фундаментално;

            Отчитайки важността на образованието за развитието на личността и обществото;

            Съобразявайки в частност, че голямата част от затворниците имат много малък успешен образователен опит и поради това имат големи образователни дефицити;

            Отчитайки, че образованието в затворите спомага за хуманизиране на затворниците и за подобряване на положението им по време на изтърпяване на присъдата;

            Разглеждайки образованието в затвори като важен способ, който съдейства за завръщането на затворниците в обществото;

            Оценявайки, че практическото прилагане на някои права или мерки, според следващи препоръки, може да докажат правото на различия между осъдените затворници и подсъдимите, поставени в условията на лишаване от свобода;

            Зачитайки Препоръка № R (87) 3 от Европейските Правила за затворите и Препоръка №  R (81) 17 за политиката в образованието на възрастни,

ПРЕПОРЪЧВА НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ДА ПРОВЕЖДАТ ПОЛИТИКА, КОЯТО ЗАЧИТА СЛЕДНОТО:

 1. Всички затворници да имат достъп до образование, което включва наличието на учебни помещения, учебни предмети, професионално образование и обучение, творчески и културни дейности, физическо обучение и спортове, социално обучение и библиотечни средства.
   
 2. Обучението на затворници би трябвало да бъде както обучението, провеждано за същите възрастови групи в цивилното общество, и обхвата от възможности  за образование и обучение на затворниците би трябвало да бъде колкото е възможно по-широк.
   
 3. Образованието в затвори трябва да се стреми да развива цялостно личността на индивида, отчитайки нейната/неговата социална, икономическа и културна среда.
   
 4. Всички ангажирани в администрацията и управлението на системата на затворите би трябвало да улесняват и подпомагат образованието колкото е възможно повече.
   
 5. Образователния процес не би трябвало да има по-нисък статус от трудовата дейност в режима на затвора и затворниците не би трябвало да бъдат ощетявани финансово или по друг начин с участието си в образователен процес.
   
 6. Би трябвало да се полагат усилия за насърчаване на затворниците да вземат активно участие във всички аспекти на образованието.
   
 7. Би трябвало да се провеждат изследователски програми, за да има сигурност, че образователите в затворите са възприели образователни методи – подходящи за възрастни.
   
 8. Би трябвало да се отделя специално внимание на затворници със специфични затруднения и особено с проблеми при четене и писане.
   
 9. Професионалното образование би трябвало да се стреми към по-цялостно развитие на индивида, както и да развива усет за тенденциите на пазара на труда.
   
 10. Затворниците би трябвало да имат директен достъп до добре снабдена библиотека най-малко един път в седмицата.
   
 11. На физическата подготовка и спортуването на затворниците би трябвало да се предаде особено внимание и да се насърчават.
   
 12. На творческите и културните дейности би трябвало да се отдаде значима роля, защото тези дейности имат специфичен потенциал и дават възможност на затворниците да се развиват и да изразяват чувствата си.
   
 13. Социалното образование би трябвало да включва практически елементи, които да дават възможност на затворниците да ръководят ежедневния си живот извън затвора с оглед подпомагане на завръщането им в обществото.
   
 14. На затворниците би трябвало да се разрешава, където е възможно, да се обучават извън затвора.
   
 15. Където обучението трябва да се извършва в затвора цивилното  общество би трябвало да бъде привлечено колкото е възможно по-широко.
   
 16. Би трябвало да се вземат мерки, които да дават право на затворниците да продължат образованието си и след освобождаване.
   
 17. Финансовите средства, оборудване и преподавателски персонал, необходими да се даде възможност на затворниците да получат подходящо образование, би трябвало да се обезпечават и предоставят.

Disclaimer:
The translated text is not official.
For an official, juridical reference use the English or French version.