Europarådet anbefaler i Ministerrådet
den 13. oktober 1989 i

Resolution nr. R(89)12

 • I det det tager i betragtning at retten til undervisning er fundamental;
   
 • I det den tager i betydningen af  undervisning i betragtning for i den enkeltes og samfundets udvikling;
   
 • I det den indser specielt at en stor andel af fanger har haft meget lille erfaring med vellykket undervisning, og derfor må have stort behov for undervisning;
   
 • I det den tager i betragtning at undervisning i fængsler hjælper til at gøre fængslerne mere humane og forbedre forholdene ved indespærring;
   
 • I det den tager i betragtning at uddannelse i fængselet er en vigtig måde at lette fangens tilbagevending til samfundet på;
   
 • I det den erkender at i den praktiske anvendelse af visse rettigheder eller tiltag, i sammenligning med de følgende rekommandationer, kan det være berettiget med forskelle mellem dømte fanger og fanger i varetægt;
   
 • I det den tager hensyn til Rekommandation Nr R (87) 3 om Europæiske fængselsregler og Rekommandation Nr R (81) 17 om voksenuddannelsespolitik,


at følgende overholdes i alle medlemslande:

 1. Alle indsatte skal have muligheden for at blive undervist i almindelige skolefag, erhvervsrettede fag, kulturelle og kreative aktiviteter, fysisk udfoldelse og sport, sociale færdigheder samt have adgang til et bibliotek.
   
 2. Indsattes undervisning skal ligne den, de kan få uden for fængslet for tilsvarende aldersgrupper, og skal tilrettelægges, så den giver størst bredde i indlæringsmulighederne.
   
 3. Uddannelsen i fængslet skal have som formål at udvikle det hele menneske, idet den tager hensyn til den enkeltes sociale, økonomiske og kulturelle baggrund.
   
 4. Alle ansatte i fængslerne skal så vidt det er muligt støtte fængselsundervisningen og medvirke til at fremme den.
   
 5. Undervisning i fængslerne må ikke have en ringere status end almindeligt arbejde, og indsatte, som deltager i undervisning, må ikke stilles ringere økonomisk eller på anden måde blive underprioriteret i forhold til anden beskæftigelse.
   
 6. Man skal gøre sig anstrengelser for at opmuntre indsatte til at deltage i alle aspekter af undervisning.
   
 7. Der skal skabes udviklingsprogrammer som sikrer at undervisningspersonalet benytter sig af tidssvarende undervisningsmetoder som gælder inden for voksenuddannelsen.
   
 8. Der skal gives speciel opmærksomhed til indsatte med særlige vanskeligheder og især indsatte med læse- og skriveproblemer.
   
 9. Den erhvervsrettede undervisning skal sikre en alsidig uddannelse af det enkelte individ og skal følge udviklingen på arbejdsmarkedet.
   
 10. Indsatte skal mindst en gang om ugen have direkte adgang til et velassorteret bibliotek.
   
 11. Legemelig udfoldelse og sport skal støttes, og indsatte skal have mulighed for at deltage i sådanne aktiviteter.
   
 12. Der skal lægges særlig vægt på kreative og kulturelle aktiviteter, som hjælper indsatte til bedre at udvikle og udtrykke sig.
   
 13. Den sociale uddannelse skal indeholde praktiske elementer, som gør hverdagen i fængslet lettere og hjælper til, at indsatte bliver bedre rustet til en tilbagevenden til samfundet.
   
 14. Når det er muligt, skal indsatte have tilladelse til at deltage i undervisning uden for fængslet.
   
 15. Når udannelse skal ske i fængslet, skal samfundet udenfor i størst muligt omfang inddrages.
   
 16. Der skal gøres foranstaltninger, så indsatte kan fortsætte en uddannelse efter løsladelsen.
   
 17. Økonomiske midler, teknisk udrustning og lærerpersonale skal stilles til rådighed, så indsatte sikres en passende uddannelse.

Disclaimer:
The translated text is not official.
For an official, juridical reference use the English or French version.