RECOMANACIÓ No. R (89) 12
DEL COMITÈ DE MINISTRES DELS ESTATS MEMBRES SOBRE EDUCACIÓ EN PRESONS.

(Adoptada pel Comitè de Ministres el 13 d’Octubre de 1989 en la 429 trobada de Ministres Diputats)

El Comitè de Ministres, sota els termes de l’Article 15.b de l’Estatut del Consell d’Europa,

Considerant que el dret a l’educació és fonamental;

 • Considerant la importància de l’educació en el desenvolupament de l’individu i la comunitat;
     
 • Adonant-se en particular de què una alta proporció de persones a presó han tingut una experiència educativa poc reeixida, i que per això tenen ara moltes necessitats educatives;
     
 • Considerant que l’educació a presó ajuda a humanitzar les presons i a millorar les condicions de detenció;
    
 • Considerant que l’educació a presó és una important via per facilitar la reinserció de la persona en la comunitat;
    
 • Reconeixent que, en l’aplicació pràctica de determinats drets o mesures concordes a les recomanacions que segueixen, poden fer-se distincions entre interns amb condemna en ferm i interns en situació de presó preventiva.
    
 • Tenint consideració cap a la Recomanació No. R(87) 3 sobre Normes Penitenciàries Europees i a la Recomanació No. R(81) 17 sobre política de l’educació d’adults,


Recomana als governs dels estats membres implementar polítiques que reconeguin el següent:

 1. Totes les persones internes a presó tindran accés a l’educació, que comprèn les disciplines escolars, formació professional, activitats culturals i creatives, educació física i esports, educació social i serveis de biblioteca;
    
 2. L’educació d’aquestes persones ha de ser la mateixa que la que es proporciona a grups similars d’edat en l’exterior, i la gamma d’oportunitats d’aprenentatge ha de ser la més àmplia possible;
     
 3. L’educació a presó s’orientarà al desenvolupament integral de la persona, tenint en compte el seu context social, econòmic i cultural;
    
 4. Tota persona implicada en l’administració i dirección  del sistema penitenciari ha de facilitar i recolzar l’educació tant com sigui possible;
    
 5. L’educació no ha de tenir un estatus menor que el treball dins del règim penitenciari i els/as interns no han de perdre remuneració per prendre part en ella.
     
 6. S’ha de realitzar el màxim esforç per animar els interns a participar activament en tots els aspectes de l’educació;
     
 7. S’han de proporcionar programes de desenvolupament per assegurar que els educadors penitenciaris adopten els mètodes apropiats d’educació d’adults;
    
 8. S’haurà de prestar una atenció especial a aquells interns amb dificultats específiques i especialment als que tinguin problemes d’alfabetització bàsica;
     
 9. La formació professional ha d’apuntar a l’ampli desenvolupament de la persona i tenir en compte les tendències del mercat laboral;
     
 10. Els interns han de tenir accés directe a la biblioteca almenys una vegada a la setmana, que ha d’estar ben assortida i actualitzada;
      
 11. Les activitats d’educació física i els esports han de ser emfatitzades i promogudes;
     
 12. Les activitats creatives i culturals han de tenir un paper essencial per la seva potencialitat per permetre que els presoners es desenvolupin i expressin de forma autònoma;
      
 13. L’Educació Social ha d’incloure elements pràctics que possibilitin al presoner l’organització de la seva vida quotidiana a presó, amb la finalitat de facilitar-li la reinserció social;
     
 14. Allà on sigui possible, s’ha d’autoritzar els interns a participar en activitats educatives fora de la presó;
     
 15. On l’educació tingui lloc dins de la presó, la comunitat externa ha d’estar implicada en aquesta activitat tant com sigui possible;
     
 16. S’han de prendre mesures per facilitar que els presoners continuïn educant-se després de l’excarceració;
    
 17. S’ha de disposar de fons, equipament i personal docent necessari perquè els interns rebin una educació apropiada.

Disclaimer:
The translated text is not official.
For an official, juridical reference use the English or French version.