AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN
ÜYE DEVLETLERE CEZAEVLERİNDE EĞİTİM HAKKINDA
R (89) 12 SAYILI TAVSİYE KARARI*

(Bakan Delegeleri Komitesinin 13 Ekim 1989 tarihli 429’uncu oturumunda, Bakanlar Komitesince kabul edilmiştir.)

Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsünün 15.b maddesi uyarınca,
— Eğitim hakkının temel bir hak olduğunu göz önüne alarak;

— Toplumun ve bireyin kalkınmasında eğitimin önemini dikkate alarak,

— Özellikle mahpusların büyük bir çoğunluğunun çok az başarılı bir eğitim tecrübesine sahip olduklarının ve bu nedenle şimdi, birçok eğitim ihtiyaçlarının bulunduğunun farkında olarak;

— Cezaevinde eğitimin mahpusları hümanize ettiğini ve hapishane koşullarını iyileştirildiğini göz önüne alarak;

— Cezaevinde eğitimin, mahpusları topluma geri dönüşlerini kolaylaştıran önemli bir yol olduğunu dikkate alarak;

— Aşağıdaki tavsiye kararlarına uygun olarak, belirli hakların ve tedbirlerin pratik uygulanması çerçevesinde tutuklu ve hükümlüler arasındaki ayrımın doğru olabileceğini kabul ederek;

— R (87)3 sayılı Avrupa Cezaevi Kuralları ve R (81) 17 sayılı Yetişkin Eğitim Politikası konulu tavsiye kararlarını hesaba katarak;
 

Üye devletlerin hükümetlerine aşağıdakileri kabul eden politikalar geliştirmesini tavsiye eder:

 1. Bütün mahpuslar sınıf konuları, esleki eğitim, yaratıcı ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim ve spor, sosyal eğitim ve kütüphane tesislerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitime sahip olacaklardır.
   
 2. Mahpuslara verilecek eğitim, dış dünyada aynı yaş gruplarına sağlanan eğitimle aynı olacak ve öğrenme fırsatlarının alanı mümkün olabildiğince geniş olacaktır.
   
 3. Cezaevinde eğitim kişinin sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarını akılda tutarak onu bir bütün halinde geliştirmeyi hedefleyecektir.
   
 4. Cezaevi sisteminin yönetimine katılanların ve cezaevlerini yönetenlerin hepsi eğitimi mümkün olabildiğince daha fazla destekleyecek ve kolaylaştıracaktır.
   
 5. Eğitim cezaevi rejimi içerisinde çalışmaktan daha az bir statüye sahip olmayacak ve mahpuslar eğitime katılmakla mali veya başka türlü bir kayba uğramayacaklardır.
   
 6. Mahpusun eğitimin bütün yönlerine aktif olarak katılmasını teşvik etmek için her türlü çaba gösterilecektir.
   
 7. Cezaevi eğitimcilerinin uygun yetişkin eğitim metotlarını benimsemelerinin sağlanması için geliştirme programlan temin edilecektir.
   
 8. Özel zorluklan olan mahpuslara ve özellikle okuma ve yazma problemi olan mahpuslara özel itina gösterilecektir.
   
 9. Mesleki eğitim, bireyin daha geniş olarak geliştirilmesine olduğu kadar, iş piyasasındaki trendlere de duyarlı olmayı hedefleyecektir.
   
 10. Mahpuslar haftada en az l kez, direkt olarak iyi düzenlenmiş bir kütüphaneye girebilmelidirler.
   
 11. Mahpuslar için beden eğitimi ve sporların üzerinde önemle durulmalı ve teşvik edilmelidir.
   
 12. Yaratıcı ve kültürel faaliyetlere önemli bir rol verilecektir. Çünkü, bu faaliyetler mahkumların kendilerini ifade etmelerinde ve geliştirmelerinde özel bir potansiyele sahiptir.
   
 13. Sosyal eğitim, topluma geri dönmesini kolaylaştırmak amacıyla. mahpusun cezaevindeki günlük yaşamını idare etmesini sağlayacak uygulanabilir elementleri içine almalıdır.
   
 14. Mümkün olan her durumda mahpusların cezaevi dışı eğitime katılmasına izin verilmelidir.
   
 15. Eğitimin cezaevi içerisinde verilmesi gereken hallerde, dışarıdaki toplum mümkün olabildiğince dolu olarak bu eğitime katılmalıdır.
   
 16. Mahkumların tahliye sonrasında da eğitimlerine devam etmelerini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
   
 17. Mahkumların uygun eğitim almalarını sağlayacak mali kaynak, alet, edevat ve öğretim personeli hazır bulundurulmalıdır.

Disclaimer:
The translated text is not official.
For an official, juridical reference use the English or French version.