VANGLAHARIDUST KÄSITLEV MINISTRITE KOMITEE SOOVITUS R (89)12 LIIKMESRIIKIDELE

(Vastu võetud Ministrite Komitees
13. oktoobril 1989
ministrite asetäitjate 429. kohtumisel.)
Ministrite Komitee, toimides Euroopa Nõukogu põhikirja artikli 15 punkti b kohaselt ning

 • arvestades, et õigus haridusele on esmatähtis,
   
 • arvestades hariduse tähtsust üksikisiku ja ühiskonna arengus,
   
 • tõdedes eeskätt, et suurel osal kinnipeetavatest on haridusega olnud väga vähe tulemuslikke kokkupuuteid, mistõttu neil on haridust väga vaja,
   
 • arvestades, et vanglaharidus aitab vanglaid inimlikumaks muuta ja parandada kinnipidamistingimusi,
   
 • arvestades, et vanglaharidus hõlbustab oluliselt kinnipeetava naasmist ühiskonda,
   
 • tõdedes, et teatavate õiguste või meetmete praktilisel rakendamisel järgnevate soovituste kohaselt võivad erinevused süüdimõistetud kinnipeetavate ja eelvangistatute puhul olla põhjendatud ja
   
 • võttes arvesse soovitust R (87) 3 Euroopa vanglaeeskirja kohta ja soovitust R (81)17 täiskasvanute koolitamise põhimõtete kohta,

soovitab liikmesriikide valitsustel tegutsemisel lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 1. kõikidel kinnipeetavatel peab olema võimalus saada haridust, mis kavandatu kohaselt hõlmab loenguid, kutseõpet, loovat ja kultuurilist tegevust, kehalist kasvatust ja sporti, sotsiaalset kasvatust ja raamatukogu kasutamise võimalust;
   
 2. kinnipeetavatele antav haridus peaks olema samasugune nagu samavanustele inimestele väljaspool vanglaid antav haridus ja kinnipeetavate õppimisvõimalused peaksid olema võimalikult laialdased;
   
 3. vanglahariduse eesmärk on arendada isiksust kui tervikut, pidades silmas tema sotsiaalset, majanduslikku ja kultuurilist tausta;
   
 4. kõik vanglasüsteemi haldamise ja vanglate juhtimisega tegelevad inimesed peaksid haridust soodustama ja toetama nii palju kui võimalik;
   
 5. haridus peaks vanglas olema vähemalt niisama tähtsal kohal kui töö ja kinnipeetavad ei tohiks hariduse omandamisel kanda rahalisi ega muid kaotusi;
   
 6. tuleks teha kõikvõimalikke pingutusi, et ergutada kinnipeetavaid aktiivselt osalema igakülgse hariduse omandamisel;
   
 7. tuleks koostada arengukavad tagamaks, et vanglakoolitajad kasutavad täiskasvanute õpetamiseks sobivaid meetodeid;
   
 8. erilist tähelepanu tuleks pöörata erivajadustega kinnipeetavatele, eeskätt nendele, kellel on lugemis- või kirjutamisraskusi;
   
 9. kutseõppe eesmärk peaks olema inimese mitmekülgne arendamine, kusjuures arvesse tuleks võtta tööturu suundumusi;
   
 10. kinnipeetavatel peaks olema võimalus pääseda hästi varustatud raamatukogusse vähemalt kord nädalas;
   
 11. kinnipeetavaid tuleks ergutada tegelema kehalise kasvatuse ja spordiga;
   
 12. loovale ja kultuurilisele tegevusele tuleks pöörata suurt tähelepanu, sest just selline tegevus võimaldab kinnipeetavatel ennast arendada ja väljendada;
   
 13. sotsiaalne kasvatus peaks olema eeskätt rakenduslik, et hõlbustada kinnipeetavate toimetulekut igapäevase vanglaeluga ja naasmist ühiskonda;
   
 14. võimalust mööda tuleks kinnipeetavatel lubada omandada haridust väljaspool vanglat;
   
 15. kui õpetamine peab toimuma vanglas, peaks sellesse võimalikult palju kaasatud olema vanglaväline ühiskond;
   
 16. tuleks võtta meetmeid, mis võimaldavad kinnipeetavatel pärast vabanemist oma haridusteed jätkata;
   
 17. tuleks tagada kinnipeetavatele sobiva hariduse andmiseks vajalike rahaliste ja muude vahendite ning õpetajate olemasolu.

Disclaimer:
The translated text is not official.
For an official, juridical reference use the English or French version.